Allmänna Villkor

Allmänna Hyresvillkor Körplåt Stockholm AB.

Körplåt Stockholm AB 559047-8227 nedan kallad uthyraren.

Leverans

Allt hyresmaterial levereras fritt uthyrarens förråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats skriftligen mellan uthyraren och hyrestagaren.

Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterialen hämtats eller levereras av uthyraren och till och med den dag då materielen återlämnas eller hålls tillgänglig för avhämtning. Det är upp till hyrestagaren att se till att det är farbar väg för kranbil fram till leverans/avhämtningsplats. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel har utfärdats. Hyra debiteras enligt gällande prislista och kan komma att justeras under hyresperioden. transport debiteras kund.

Hyresberäkning

Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle, hyra räknas per kalenderdag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Hyra debiteras även under semesterperiod om inte materielen i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning, ev. transport debiteras kund.

Försäkring

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrade.

Andrahandsupplåtelse

Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren.

Betalningsvillkor

På hyresbeloppet tillkommer mervärdesskatt. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.

Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterialen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållande för vilka den är avsedd i enlighet med uthyraren meddelade föreskrifter för drift. Ingrepp som förändrar materials konstruktion eller funktion får ej göras.

Kredit

Hyrestagaren äger rätt att efter särskild kreditprövning betala hyra mot faktura. Hyrestagare med stor inhyrning äger efter kreditprövning erhålla 30 dagars kredit. Hyrestagare med mindre inhyrning äger efter kreditprövning erhålla 20 dagars kredit. Uthyraren äger när skäl därtill föreligger, ompröva beviljad kredit. Vid försenad betalning utgår dröjsmåls avgift med f.n. referensränta +8% per månad. Uthyraren äger rätt att begära säkerhet när så bedöms erforderligt. Uthyraren äger rätt att påföra fakturerings avgift på kunder med mindre inhyrning enligt ovan.

Tillsyn och vård

Hyresmaterialet skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter. Vid återlämnande skall hyresmaterialet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför, även ev. andra skador t.ex. för riktning debiteras hyrestagaren. För uthyrning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

Återtagande

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga det uthyrda materielen. Sådant återtagande sker på hyrestagarens bekostnad.

Skador och förlust

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

Särskilda villkor vid köp

Säljaren förbehåller sig äganderätten till den sålda varan till dess köparen fullgjort sina förpliktelser gentemot säljaren. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del av därav, innan äganderätten övergått till köparen. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återtaga varan.

Följdskador och förlust

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

Tvist

Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.